Obchodné podmienky

 
 
Úvod > Obchodné podmienky
 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu www.mrkvicka.sk

                                                                                                                  I.  
Vymedzenie pojmov

1.      Prevádzkovateľom internetového obchodu sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) rozumie spoločnosť DOVIM s.r.o., sídlo Roľnícka 193, 831 07 Bratislava, IČO: 45 699 071 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro vložka č.: 67343/B.

2.      Predávajúcim sa pre účely týchto VOP rozumie  Prevádzkovateľ internetového obchodu www.mrkvicka.sk.

3.      Kupujúcim sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba objednávajúca tovar prostredníctvom internetového obchodu www.mrkvicka.sk.

4.      Tovarom sa pre účely týchto VOP rozumie akýkoľvek tovar ponúkaný na stránkach www.mrkvicka.sk označený názvom a číselným kódom.

5.      Objednávkou sa pre účely týchto VOP rozumie jednostranný úkon Kupujúceho, ktorým potvrdí svoju vôľu zakúpiť označený Tovar, realizovaný prostredníctvom elektronického formuláru zverejneného na stránke internetového obchodu.

6.      Číslom Objednávky  sa pre účely týchto VOP rozumie číselný kód uvedený Predávajúcim v potvrdení Objednávky zaslanom Kupujúcemu.

7.      Kúpnou zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie potvrdenie prijatia Objednávky Predávajúcim.

8.      Dodacím miestom sa pre účely týchto VOP rozumie adresa označená a určená Kupujúcim ako miesto dodania objednaného Tovaru.

9.      Dodacím dokladom sa pre účely týchto VOP rozumie doklad, ktorým je potvrdené odovzdanie a prevzatie zakúpeného Tovaru.

10.   Cenou sa pre účely týchto VOP rozumie cena Tovaru uvedená pri jednotlivých položkách Tovaru prezentovaných na stránkach internetového obchodu.

11.   Reklamáciou sa pre účely týchto VOP rozumie právny úkon Kupujúceho v písomnej forme, ktorým uplatňuje svoje nároky zo zodpovednosti za vady dodaného Tovaru, v súlade podmienkami uvedenými v čl. VII týchto VOP.

                                                                                                                 II. 
Všeobecné ustanovenia

 

1.      Tieto VOP upravujú práva povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

2.      Obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe dobrovoľnosti a slobodnej vôle.

3.      Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č.: 102/2014 o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.      Právne vzťahy vznikajúce z Objednávky Tovaru Kupujúcim, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ konajúci v rámci výkonu svojho podnikania sa riadia príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.      Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci používa pri prevádzke internetovej stránky cookies a Kupujúci prehliadaním internetovej stránky vyjadruje svoj súhlas s používaním cookies. Kupujúci má možnosť používanie cookies vo svojom internetovom prehliadači zakázať, avšak toto môže mať vplyv na riadne fungovanie internetovej stránky.

                                                                                                                III.
Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

1.      Zadaním Objednávky si Kupujúci záväzne objednáva dodanie Tovaru uvedeného v Objednávke. Potvrdením Objednávky vzniká Kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Obsah Objednávky slúži zároveň ako obsah Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Na základe uzavretej Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný objednaný Tovar dodať a Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu Cenu.

2.      Potvrdenie Objednávky sa uskutočňuje prostredníctvom automatizovaného systému odoslaním Potvrdenia Objednávky na e-mail uvedený v objednávkovom formulári.

3.      Náležitosti Objednávky Kupujúceho sú spravidla: identifikačné údaje o Kupujúcom, označenie Tovaru názvom uvedeným na stránke internetového obchodu, príp. aj číselným kódom, objednané množstvo Tovaru, cena Tovaru vrátane dopravy a poštovného, miesto dodania tovaru, spôsob dopravy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

4.      Objednávka je platná , ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári. V prípade, že dôjde k situácii, že automatický systém potvrdí i nesprávne alebo neúplne vyplnenú Objednávku (príp. zlé uvedenie ceny tovaru alebo prepravy, spôsob a termín doručenia a pod.), takáto Objednávka sa nepovažuje za záväznú a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Predávajúci bude v tomto prípade kontaktovať Kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a dohodne nové podmienky dodania Tovaru – nový obsah Kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci súhlasí s upravenými podmienkami musí tento súhlas potvrdiť e-mailom, ktorý je záväzný.

                                                                                                                IV.
Cena tovaru a platobné podmienky

1.      Cena Tovaru je uvedená pri jednotlivých položkách Tovaru, ktorý je v ponuke internetového obchodu a tiež je vždy uvedená na Objednávke a na potvrdení Objednávky Predávajúcim.

2.      K cene Tovaru sa pripočítava cena dopravy a poštovného. Kupujúci má možnosť pred konečným odoslaním Objednávky oboznámiť sa s cenou dopravy a poštovného podľa zvoleného druhu a množstva Tovaru.

3.      Cena uvedená na stránke internetového obchodu je vždy uvedená vrátane DPH.

4.      Kupujúci odoslaním Objednávky a tiež podpisom dokumentu pri prevzatí Tovaru potvrdzuje, že súhlasí s cenou Tovaru.  

5.      Kupujúci je povinný uhradiť cenu Tovaru najneskôr pri jeho dodaní v hotovosti, príp. predo dňom dodania bezhotovostne prevodom na účet uvedený v potvrdení Objednávky.

                                                                                                                 V. 
Dodacie podmienky

1.      Objednaný Tovar bude Kupujúcemu zaslaný spôsobom a prostredníctvom prepravnej spoločnosti, ktorú si Kupujúci zvolí pred odoslaním Objednávky.

2.      Miesto dodania Tovaru je adresa, uvedená Kupujúcim v objednávkovom formulári. Adresou sa rozumie uvedenie názvu verejného priestranstva, orientačného čísla, názvu mesta/obce a PSČ.

3.      Predávajúci odošle Tovar Kupujúcemu najneskôr do 20 pracovných dní od potvrdenia Objednávky. 

4.      Súčasťou zásielky je aj daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako potvrdenie o kúpe Tovaru.

5.      Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy Kupujúcim. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie Tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie Tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci doručovateľovi, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.

6.      Podrobnejšie informácie o spôsoboch a cenách dopravy Tovaru sú uvedené na stránke internetového obchodu v sekcii Spôsob a cena dopravy.

                                                                                                                VI.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.      Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č.: 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkovych priestorov predávajuceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 14tich odo dňa dodania Tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak  oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

2.      Na uplatnenie práv Kujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy stačí akákoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy, pričom Kupujúci je povinný zároveň uviesť svoje identifikačné údaje, Číslo Objednávky, dátum zadania Objednávky alebo potvrdenia o prijatí Objednávky  a označenie Tovaru, ktorý bol na základe Objednávky zakúpený. K odstúpeniu od Zmluvy je Kupujúci povinný doložiť doklad o kúpe Tovaru.

3.      Kupujúci môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť písomne listom  zaslaným na adresu Predávajúceho alebo vyplnením a zaslaním formuláru na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je zverejnený na stránke internetového obchodu. Kupujúci môže  na odstúpenie od Kúpnej zmluvy využiť elektronický formulár zverejnený na stránke internetového obchodu. V prípade odstúpenia v elektronickej podobe,  Predávajúci poskytne Kupujúcemu  ihneď po obdržaní odstúpenia od Kúpnej zmluvy, potvrdenie o jeho prijatí a to zaslaním potvrdenia o prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy na e-mail Kupujúceho.

4.      V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť nepoškodený Tovar bezodkladne, najneskôr však do 14tich dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Kupujúci doručí vracaný Tovar na vlastné náklady na adresu Predávajúceho uvedenú v doklade o kúpe Tovaru, príp. na stránke internetového obchodu.

5.      Od Kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť ak bol tovar Kupujúcim používaný alebo ak je akokoľvek Kupujúcim poškodený. Kupujúci tiež nemá právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak ja dodávaný Tovar  balený v ochrannom obale(fólii) a Kupujúci tento obal rozbalil.

6.      Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14tich dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Platby budú vrátané spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, pričom Kupujúcemu zostáva zachované právo dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým nebudú Kupujúcemu účtované žiadne poplatky .

7.      Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa čl.: VI ods. 6/ týchto VOP pred tým, ako mu je vracaný Tovar doručený späť alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

8.      Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

9.      Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru alebo ak vydavateľstvo, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve vykonal také zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinnosti Predávajúceho dodať objednaný Tovar. Predávajúci je tiež oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu, že ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehotách a cenách uvedených na potvrdení Objednávky. Predávajúci je povinný o týchto skutočnostiach bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za Tovar v lehote do 15tich dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy a to prevodom na účet určený Kupujúcim.

                                                                                                             VII.                 
Práva zo zodpovednosti za vady a záruky za akosť a Reklamácie

1.      Nároky zo zodpovednosti za vady uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho v lehotách a spôsobom, ktoré sú uvedené nižšie.

2.      Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t.j. bez odkladu potom, čo vadu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Kúpnu zmluvu nevyplýva niečo iné.

3.      V prípade, že má Tovar zjavné (viditľné) vady je Kupujúci oprávnený reklamovať ho. Za zjavné vady Tovaru sa považuje najmä dodanie iného množstva Tovaru, viditeľné poškodenie Tovaru, prípadne dodanie iného ako objednaného Tovaru. Tieto alebo iné zjavné vady Tovaru je Kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu od dodania Tovaru, v opačnom prípade reklamácia nemusí byť uznaná.

4.      Skryté vady, teda vady iné než zjavné, ktoré v okamihu prevzatia Tovaru, ale nesporne existovali je Kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu od ich zistenia.

5.      Predávajúci je povinný pri prevzatí Tovaru vykonať prehliadku Tovaru  vedúcu k odhaleniu jeho zjavných vád.

6.      Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný doručiť Predávajúcemu reklamáciu najneskôr do 7 dní od dodania Tovaru, a to buď písomne (poštou, kuriérom) alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú na stránke internetového obchodu.

7.      Reklamácia musí obsahovať identifikačné údaje Kupujúceho, Číslo Objednávky, identifikáciu reklamovaného Tovaru jeho názvom, popis reklamovanej vady a uvedenie, ktorý nárok zo zodpovednosti za vady (ods. 9 písm a)-e) tohto článku) Kupujúci uplatňuje.

8.      Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie prostredníctvom e-mailu zaslaného Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

9.      Nároky Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady Tovaru:

a.       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

b.      Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

c.      Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

d.      Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

e.      Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10.   Ak Kupujúci  pri reklamácii neuvedenie, ktorý nárok zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, Predávajúci je povinný poučiť Kupujúceho o jeho nárokoch a navrhnúť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

11.   Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie prostredníctvom e-mailu.

12.   V zmysle ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ (Kupujúci) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že Predávajúci takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z.z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

                                                                                                            VIII.                
Ochrana osobných údajov

1.      Vyplnením a potvrdením objednávkového formulára dáva Kupujúci Predávajúcemu v súlade s ustanoveniami zákona č.: 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlas k spracovaniu, zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o Kupujúcom v rozsahu uvedenom v Objednávke a jeho nákupoch. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje za účelom uzavretia, realizácie a plnenia Kúpnej zmluvy uzavretej v súlade s týmito VOP.  Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to e-mailom zaslaným na adresu Predávajúceho uvedenú na stránke internetového obchodu alebo písomne na adresu Predávajúceho uvedenú na stránke internetového obchodu.

2.      Kupujúci  má vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom o jeho osobe všetky práva ustanovené v §59-§66 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje Kupujúceho môže Predávajúci sprístupniť aj príjemcom v zmysle §5 písm. q) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to za účelom realizácie doručenia predmetu Objednávky a len v rozsahu na to nevyhnutnom. Osobnými údajmi Kupujúceho sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumejú jednak osobné údaje samotného kupujúceho, a jednak aj osobné údaje osôb konajúcich za Kupujúceho, ktoré boli predávajúcemu poskytnuté Kupujúcim a/alebo samotnými osobami konajúcimi za Kupujúceho. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Kupujúci Predávajúcemu aj súhlas na využívanie jeho údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

3.      Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách Predávajúceho v zmysle ustanovenia §62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Kupujúci môže zasielanie správ a ponúk kedykoľvek odmietnuť zaslaním e-mailu Predávajúcemu.

4.      Predávajúci si vyhradzuje právo robiť analýzy o Kupujúcom (používateľovi) a jeho správaní na svojich internetových stránkach (napr. meranie návštevnosti a iné).

5.      Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne tretej osobe, ale Kupujúci musí vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytne do diskusných fór internetového obchodu alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou osobou, informácie nie je možné kontrolovať, preto Predávajúci (prevádzkovateľ) za to nenesie žiadnu zodpovednosť.

                                                                                                                IX.
Záverečné ustanovenia

1.      Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany, ak z týchto VOP nevyplýva niečo iné.

2.      Zadaním Objednávky (jej vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

3.      Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená ich umiestnením na stránkach Predávajúceho.

4.      Tieto VOP  sú platné od 22.11.2016 a plne nahradzujú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky.

                                                                                                                         X.
Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 Bratislava 215
Tel.: 02/58 272 130 – 3

 

 

Formuláre na stiahnutie:

         

          Reklamačný formulár

 

     Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy